Banner Image

Maint: small large

Wlsreau Traed

Beth yw 'wlser troed diabetig'?

Pwy sy'n debygol o gael wlser troed?

Pam mae cyflenwad nerfau a chylchrediad mor bwysig?

Mae gen i wlser yn barod - beth ddylwn i wneud?

Beth yw'r driniaeth?

 

Beth yw 'wlser troed diabetig'?

Mae wlser troed diabetig yn glwyf neu friw sy'n datblygu unrhyw le ar draed unrhyw un sydd â diabetes

 

Pwy sy'n debygol o gael wlser troed?

Fe all unrhyw un gael wlser troed. Mae pobl sydd â diabetes yn fwy tebygol o ddatblygu'r wlserau hyn a, phan fyddan nhw'n digwydd, mae'r duedd i wella hefyd yn cael ei effeithio. Mae pobl sydd â diabetes mewn mwy perygl o gael wlserau os oes ganddyn nhw:
. diabetes ers sawl blwyddyn
. rheolaeth wael dros glwcos gwaed
. niwropatheg (niwed i'r nerfau)
. clefyd fasgwlar ymylol (cylchrediad gwael)
. unrhyw anffurfiad ar y droed a dim gallu normal i ddal pwysau
. ewinedd traed sy'n tyfu tuag at i mewn, cnapiau, cornwydydd neu galedennau
. problemau gyda gormodedd o bwysau
. esgidiau sydd ddim yn ffitio'n iawn
. gwelededd gwael
. traed wedi chwyddo

 

Pam mae cyflenwad nerfau a chylchrediad mor bwysig?

Mae eich traed yn gorfod ysgwyddo'r baich o gario eich pwysau drwy'r dydd. Mae yna bwysau a phwysedd sylweddol ar arwyneb eich traed sy'n gwneud y gwaith cerdded. Mae cyflenwad nerfau iawn yn helpu trwy wneud yn siwr eich bod chi'n ymwybodol o bwysedd anarferol neu anafiadau llai fel pothelli a chrafiadau na fyddech yn sylwi arnynt fel arall. Er enghraifft, fe all niwropatheg olygu eich bod yn cerdded o gwmpas gyda briw a achoswyd gan esgid am sawl diwrnod, a'i fod yn newid o fod yn anaf cymharol fach i fod yn wlser go iawn. Mae bygiau sy'n achosi heintiadau yn mynd i mewn trwy doriadau o'r fath yn y croen. Mae cylchrediad gwael yn cymhlethu'r problemau hyn oherwydd mae angen cyflenwad da o waed i ymladd heintiadau ac i helpu atgyweirio'r niwed! Darllenwch y taflenni / tudalennau gwefan ar niwropatheg a chlefyd fasgwlar ymylol am fwy o wybodaeth.

 

Mae gen i wlser yn barod - beth ddylwn i wneud?

Fe ddylech ddweud wrth eich meddyg, nyrs neu bodiatrydd am unrhyw wlser os nad ydyw'n gwella yn barod. Cofiwch fod wlserau yn aml yn edrych yn fach iawn, fel y rheiny sy'n datblygu gyda caledennau. Yn aml, maen nhw'n debyg iawn i losgfynyddoedd, gyda'r agoriad bach ar y pen uchaf yn cuddio'r aflonyddwch mawr o dan yr wyneb! Yn aml, oherwydd y diffyg poen yn yr wlserau hyn maen nhw'n hawdd eu hanwybyddu.
Os yw'r wlser ar arwyneb sy'n dal pwysau, ceisiwch osgoi cerdded yn ddiangen. Yn aml, mae'r pwysedd yr ydych yn ei gario yn ystod gweithgaredd cymharol fach yn ddigon i gadw'r wlser i fynd. Mae wlserau niwropathig yn arbennig yn gwella'n gyflym pan fyddwch chi'n tynnu pwysau oddi ar eich traed. Os bydd eich meddyg yn eich cynghori i orffwys, dyna'n union y dylech chi ei wneud! Os oes amheuaeth, mynnwch sylw ar unwaith

Gwyliwch am yr arwyddion sy'n awgrymu haint:
. cochni neu boen cynyddol
. y droed yn teimlo'n gynnes neu'n boeth wrth ei gyffwrdd
. chwyddo cynyddol yn y droed
. rhediad sy'n arogli'n ofnadwy (crawn)
. twymyn neu gryndod, teimlo'n anhwylus gyda symptomau tebyg i'r ffliw
Gwyliwch am yr arwyddion sy'n awgrymu problemau difrifol gyda'r cylchrediad:
. bys troed neu droed yn newid lliw (lliw tebyg i las neu ddu) - dylech ddweud wrth eich meddyg, nyrs neu bodiatrydd am hyn ar unwaith
Defnyddiwch ddresins a meddyginiaethau yn ôl cyngor y meddyg, nyrs neu bodiatrydd yn unig. PEIDIWCH â defnyddio cynnyrch golchi fel gwirod feddygol neu hydrogen peroxide a allai ohirio'r broses o wella yn y clwyf. Mae defnyddio 'halwyn normal' ( normal saline ) yn berffaith ddiogel.

 

Beth yw'r driniaeth?

Mae trin wlser troed diabetig yn faes arbenigol ac fel arfer ceir y cyngor gorau gan dîm amlddisgyblaeth sy'n cynnwys arbenigwr ar ddiabetes, podiatrydd, orthotydd a llawfeddyg fasgwlar. Fe fydd yr asesiad cychwynnol yn ceisio darganfod yr achos wrth wraidd eich wlser. Fe fyddai'r driniaeth yn dibynnu ar sawl ffactor gwahanol, gan gynnwys presenoldeb neu absenoldeb problem niwropathig gyda'r cylchrediad a haint. Mae heintiadau dwfn sy'n gysylltiedig ag esgyrn neu gymalau yn gallu bod yn arbennig o heriol ac fe all fod angen sawl mis o wrthfiotigion pwerus.