Banner Image

Maint: small large

Y Clinig Diabetes

Beth yw manteision mynd i glinig diabetes?

Beth sy'n digwydd yn y clinig?

Sut ydw i'n trefnu apwyntiad?

Cyngor cyffredinol ar fynychu'r clinig

Colli apwyntiad

 

Beth yw manteision mynd i glinig diabetes?

Fe fydd eich meddyg yn trefnu i chi fynd i glinig diabetig a gynhelir naill ai yn y feddygfa neu yn yr ysbyty. Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o bobl sydd â diabetes yn mynd i'w meddygfa leol ac mae'r rheiny sydd â diabetes mwy 'cymhleth' yn cael eu cyfeirio i'r ysbyty.
Tîm diabetes sy'n cynnal y clinig diabetes ac mae'n cynnwys meddygon, nyrsys arbenigol diabetes, dietegwyr a phodiatryddion. Yn ddelfrydol, dylech fod yn gallu mynd at bob aelod o'r tîm trwy'r clinig er, efallai na fydd hyn yn bosib ar yr un diwrnod.
Yn y clinig, fe fyddwch yn cael adolygiadau rheolaidd lle y byddwch yn cael eich monitro i weld eich bod yn rheoli eich diabetes, pwysedd gwaed a cholesterol yn dda. Fe fyddwch hefyd yn cael eich sgrinio am gymhlethdodau diabetes. Fe fyddwch yn cael mynediad at addysg a gwybodaeth ysgrifenedig os bydd angen. Dyma'r cyfle i chi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych am agweddau amrywiol o'ch gofal diabetes.

 

Beth sy'n digwydd yn y clinig?

Fe fydd sawl un o'r canlynol yn digwydd, naill ai mewn ymweliad cyn-glinig neu yn ystod eich ymweliad â'r clinig diabetes:
. mesur eich pwysau
. mesur eich pwysedd gwaed
. sampl gwaed ar gyfer HbA1c
. sampl dwr ar gyfer microalbuminuria
. sampl gwaed o'ch gwythïen (o'ch brain) ar gyfer serum creatinine (haint yn yr aren), colesterol
. archwilio eich llygaid
. archwilio eich traed
. trafodaeth gyda'r meddyg a/neu'r nyrs diabetes
. adolygiad o'ch meddyginiaethau a'ch dos inswlin
. fe fydd adroddiad yn cael ei anfon at eich meddyg teulu i grynhoi'r holl ganfyddiadau ac unrhyw argymhellion.

 

Sut ydw i'n trefnu apwyntiad?

Os ydyw'ch meddyg yn teimlo y dylech fynd i'r clinig diabetes yn yr ysbyty fe fydd yn eich cyfeirio. Peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni am wybodaeth bellach.

 

Cyngor cyffredinol ar fynychu'r clinig

. Dewch â'r canlynol gyda chi i'r clinig:
. Eich llyfr cofnod diabetes
. Rhestr o'r meddyginiaethau yr ydych yn eu cymryd ar hyn o bryd

 

Colli apwyntiad

Mae colli apwyntiadau mewn clinigau yn broblem sylweddol ac maen nhw'n tynnu oddi ar adnoddau, oherwydd fe fyddai'r amser wedi gallu cael ei rhoi i glaf arall.
A wnewch chi wneud pob ymdrech i gysylltu â ni os nad ydych chi'n gallu cadw'r apwyntiad oherwydd mae hyn yn ein helpu i rheoli ein clinigau a'n amserau aros.