Banner Image

Maint: small large

Dechrau ar Inswlin

Sut ydw i'n rhoi'r inswlin?

Pryd ydw i'n chwistrellu'r inswlin?

Oes angen i mi newid yr hyn y byddaf yn ei fwyta wedi dechrau inswlin?

Ydw i'n gallu dal i yrru fy ngar?

Beth am ymarfer corff?

Beth am hypos (siwgr gwaed isel)?

 

Sut ydw i'n rhoi'r inswlin?

Fe allwch roi inswlin trwy ddefnyddio chwistrell confensiynol neu ddefnyddio dyfais pen sydd wedi'i chynllunio'n arbennig. Mae yna nifer o ddyfeisiadau pen y gallwch eu defnyddio i wneud y pigiadau'n haws. Fe fyddwch yn gallu edrych ar y rhain gydag un o'r nyrsys arbenigol er mwyn dewis pa un fyddai'n eich siwtio chi orau. Mae chwistrellu'r inswlin yn hawdd, ac ar y cyfan nid ydyw'n broses boenus iawn. Mae'r nodwyddau a ddefnyddir i chwistrellu inswlin yn denau iawn. Fe fyddwch yn cael eich cynghori ynglyn â pha ardal o'r corff i chwistrellu eich inswlin ac hefyd yn cael eich cynghori i newid eich nodwydd ar gyfer pob pigiad. Fe fydd eich nyrs diabetes yn dangos y dechneg iawn i chi.

 

Pryd ydw i'n chwistrellu'r inswlin?

Fel arfer, mae cyfuniadau inswlin yn cael eu chwistrellu ddwywaith y dydd, naill ai cyn neu gyda brecwast a phryd bwyd gyda'r hwyr.
Weithiau, caiff inswlin sy'n gweithio'n gyflym (e.e. Actrapid, Novorapid a Humalog) eu defnyddio dair gwaith y dydd gydag inswlin sy'n gweithio'n hirach cyn mynd i'r gwely.

 

Oes angen i mi newid yr hyn y byddaf yn ei fwyta wedi dechrau Inswlin?

Os ydych newydd gael eich diagnosio gyda diabetes math 1 yna fe fyddwch yn cael eich cynghori i ddilyn cynllun bwyta'n iach. Os ydych chi'n newid o dabledi i inswlin, yna dylech barhau i fwyta'n iach yn ôl eich arfer a chofiwch gynnwys bwyd starts i fynd gyda phob pryd o fwyd. (h.y. bara, tatws, grawnfwyd, pasta neu reis). Fe fyddai'n ddoeth i chi gael rhywbeth bach i'w fwyta cyn mynd i'r gwely, yn enwedig os ydych chi wedi cael eich bwyd yn gynnar yn y nos. (Fe allech fwyta darn o dost neu bowlen bach o rawnfwyd ( cereal )).

 

Ydw i'n gallu dal i yrru fy ngar?

Ydych, ond mae'n rhaid i chi ddweud wrth y DVLA bod eich triniaeth diabetes wedi newid i inswlin. Rhaid i chi ddweud hefyd wrth eich cwmni yswiriant car. Darllenwch y daflen ar wahân ar yrru a diabetes am fwy o wybodaeth.

 

Beth am ymarfer corff?

Fe'ch cynghorir i geisio cynnwys peth ymarfer corff bob dydd. Fe fydd hyn yn helpu sefydlogi eich siwgr gwaed, fe fydd yn helpu eich pwysau, eich cylchrediad a'ch lles yn gyffredinol.

 

Beth am hypos (siwgr gwaed isel)

Mae'n bosib y bydd eich siwgr gwaed yn gostwng yn rhy isel ac y byddwch yn cael arwyddion corfforol i ddangos bod hyn yn digwydd. Efallai y dechreuwch chi deimlo'n sigledig, yn chwyslyd, eisiau bwyd, yn flinedig neu'n ddryslyd ac y cewch bendro. Dyma ffordd eich corff o ddweud wrthoch chi eich bod chi angen hwb siwgr gan fod eich cyflenwad yn dod i ben.
Dylech gadw un o'r canlynol gyda chi:
. Dextrosol neu losin Lucozade Sport
. Ciwbiau Siwgr
. Potel fach o Lucozade neu Coke
. Carton bach o sudd ffrwythau
Cymerwch 2-3 losin neu rywbeth tebyg os ydych yn cael y symptomau hyn ac yna ar ôl hyn bwytewch fara neu 2-3 bisged, neu bryd o fwyd os fydd hyn yn digwydd ychydig cyn pryd o fwyd.

Am fwy o wybodaeth darllenwch y daflen/tudalen gwefan ar hypoglycemia .