Banner Image

Maint: small large

Diabetes a Beichiogrwydd

Pam mae'n bwysig cynllunio eich beichiogrwydd?

Beth ddylai fy lefelau glwcos gwaed fod?

Beth arall ddylwn i fod yn ei wneud i baratoi ar gyfer beichiogrwydd?

Oherwydd y diabetes, a fydd hi'n anoddach i mi gael babi?

A fydd diabetes ar fy mhlentyn?

A fydd y math o inswlin neu'r ddos yn gorfod newid ?

Pa mor aml fydd yn rhaid i mi brofi fy ngwaed?

A ydw i'n fwy tebygol o gael hypos pan fyddaf yn disgwyl?

Pa mor aml fyddai'n cael gwiriadau yn ystod y beichiogrwydd?

A fydd yn rhaid i mi fynd i'r ysbyty tra'n disgwyl?

Beth am y babi?

A fyddai'n gallu bwydo'r babi o'r fron?

 

Pam mae'n bwysig cynllunio eich beichiogrwydd?

Mae cynydd mewn lefelau glwcos gwaed cyn cenhedlu ac yn ystod beichiogrwydd yn gallu cynyddu eich risg o gymhlethdodau yn ystod y beichiogrwydd. Mae'r rhain yn gallu effeithio ar y fam a'r babi. Mae'n bwysig felly eich bod yn gwneud yn siwr eich bod yn rheoli eich diabetes yn dda cyn i chi genhedlu.

 

Beth ddylai fy lefelau glwcos gwaed fod?

Anelwch at gadw eich glwcos gwaed rhwng 4-5mmol/l cyn pryd o fwyd a 7mmol/l neu lai 2 awr ar ôl pryd o fwyd. Mae hyn cyfwerth â lefel HbA1 o 7% neu lai. Ceisiwch gynnal hyn am 3 mis cyn cenhedlu ac yna pharhau fel hyn yn ystod y beichiogrwydd.

 

Beth arall ddylwn i fod yn ei wneud i baratoi ar gyfer beichiogrwydd?

. Dylech gael gwiriad diabetes llawn, gan gynnwys prawf gwaed HbA1c.
. Dylech gael eich sgrinio am wrthgorffynnau ( antibodies ) rwbela (y frech Almaenig) a dylech gael brechiad os oes angen.
. Dylech ddechrau cymryd 5mg o Asid Ffolig y dydd a pharhau fel hyn am y 3 mis cyntaf o'ch beichiogrwydd. Mae hyn yn helpu atal annormaleddau i linyn y cefn gan gynnwys spina bifida.
. Os ydych chi'n ysmygu, fe'ch cynghorir yn gryf i stopio.
. Cysylltwch â'ch clinig neu nyrs diabetes pan yn ystyried beichiogrwydd.
. Ystyriwch wneud apwyntiad i weld dietegydd i drafod eich diet a'ch beichiogrwydd.
. Gostyngwch neu stopiwch yfed alcohol, oherwydd fe allai fod yn niweidiol i'ch babi.
. Os ydych yn cymryd tabledi Metformin dylech eu stopio pan fyddwch yn disgwyl.

 

Oherwydd y diabetes, a fydd hi'n anoddach i mi gael babi?

Os ydyw'ch diabetes yn cael ei rheoli'n dda yna ni ddylai hyn fod yn fwy o broblem na phe na bai chi'n dioddef o diabetes.

 

A fydd diabetes ar fy mhlentyn?

Mae'n annhebygol iawn y bydd diabetes ar eich plentyn.

 

A fydd y math o inswlin neu'r ddos yn gorfod newid ?

Os ydych yn rheoli eich glwcos gwaed yn dda yn barod, yna fwy na thebyg na fydd angen i chi newid eich math o inswlin. Yn aml, i sicrhau'r rheolaeth orau, mae angen cael 4 pigiad o inswlin y dydd - inswlin clir sy'n gweithio'n gyflym cyn pryd o fwyd ac inswlin cymylog sy'n gweithio am fwy o amser cyn mynd i'r gwely.
Yn aml, mae angen gostwng inswlin y claf yn gynnar yn y beichiogrwydd ac yna ei gynyddu wrth i'r beichiogrwydd fynd yn ei flaen.

 

Pa mor aml fydd yn rhaid i mi brofi fy ngwaed?

Fe fydd angen i chi brofi eich siwgr gwaed o leiaf 4 gwaith y dydd a hynny cyn pryd o fwyd neu 2 awr ar ôl gorffen pryd o fwyd. Fe'ch cynghorir hefyd i wirio eich glwcos gwaed bob tro cyn gyrru - oherwydd y rheolaeth dynn a'r posibilrwydd o ddiffyg ymwybyddiaeth yn ystod beichiogrwydd mae angen i chi wneud yn siwr bod eich siwgr gwaed ar lefel ddiogel

 

A ydw i'n fwy tebygol o gael hypos pan fyddaf yn disgwyl?

Mae'n bosib y byddwch yn llai ymwybodol o symptomau hypo neu fe allech golli pob ymwybyddiaeth ohono. Fe allai fod risg penodol o hypos yn ystod y nos ac efallai y cewch eich cynghori i brofi eich glwcos gwaed yn ystod y nos i ddarganfod y lefel.
Dylech wneud yn siwr fod gennych Hypostop a Glucagon wrth law. Fe all y nyrs diabetes arbenigol ddangos i'ch partner sut i'w ddefnyddio. Ni ddylech fynd heb pryd o fwyd neu fyrbryd.

 

Pa mor aml fyddai'n cael gwiriadau yn ystod y beichiogrwydd?

Fe fyddwch yn gweld Meddyg Ymgynghorol sy'n gofalu am eich diabetes a/neu y nyrs diabetes arbenigol bob rhyw bythefnos. Fe fyddwch hefyd yn mynd i'r clinig cyn-enedigaeth bob rhyw fis i weld y tîm obstetrig. Cyn belled â phosib, fe fyddwn yn ceisio sicrhau bod eich ymweliadau â'r timau hyn yn digwydd ar yr un diwrnod.

 

A fydd yn rhaid i mi fynd i'r ysbyty tra'n disgwyl?

Heblaw eich bod chi'n cael problemau gyda rheoli 'ch diabetes neu bwysedd gwaed, mae'n annhebygol y bydd angen i chi ddod i mewn i'r ysbyty.

 

Beth am y babi?

Mae'n bosib y daw eich babi rhwng 38 a 40 wythnos. Fe fydd hyn yn dibynnu ar sut ydych chi'n rheoli'ch diabetes a'r sganiau o'ch babi. Er efallai y bydd angen Toriad Caesaraidd, mae'r rhan fwyaf o fabanod sy'n cael eu geni i famau diabetig yn cael eu geni'n naturiol. Fe fyddwch yn trafod hyn pan fyddwch yn mynd i'ch apwyntiadau cyn-enedigaeth. Fel arfer, fe all menywod sydd wedi gorfod cymryd inswlin yn ystod eu beichiogrwydd ddisgwyl i'r babi fynd i'r Uned Gofal Arbennig ar gyfer Babanod am rhyw ddiwrnod wedi'r enedigaeth fel mater o drefn rhag ofn i'r glwcos gwaed fynd yn rhy isel.

 

A fyddai'n gallu bwydo'r babi o'r fron?

Nid oes unrhyw reswm pam na ddylech chi fwydo o'r fron ac fe fyddem yn eich annog i wneud hyn. Fe fydd angen i chi ostwng eich inswlin a bwyta mwy o fyrbrydau eich hun. Fe fydd y dietegydd a'r nyrs diabetes arbenigol yn eich cynghori.