Banner Image

Maint: small large

Diabetes tra'n Cario

Beth yw diabetes tra'n cario?

Pwy sy'n datblygu diabetes tra'n cario?

Sut mae'n cael ei ddiagnosio?

Sut mae'n cael ei drin?

 

Beth yw diabetes tra'n cario?

Math dros dro o diabetes math 2 yw hwn ac mae'n datblygu ymhlith rhai menywod yn ystod beichiogrwydd. Mae astudiaethau wedi dangos bod diabetes tra'n cario yn digwydd mewn 2-12% o feichiogrwydd. Mae diabetes tra'n cario yn gallu cynyddu'r risg o gymhlethdodau yn ystod y beichiogrwydd. Mae'r rhain yn cynnwys cael babi mawr sydd angen Toriad Caesaraidd. Mae'n bwysig, felly, canfod a thrin y diabetes. Mae'r diabetes yn diflannu ar ôl y beichiogrwydd. Ond mae'r menywod hyn mewn perygl o ddatblygu diabetes math 2 parhaol yn hwyrach mewn bywyd.

 

Pwy sy'n datblygu diabetes tra'n cario?

Mae'r perygl o ddatblygu diabetes tra'n cario yn fwy mewn menywod sy'n syrthio i'r grwpiau canlynol:
. diabetes tra'n cario mewn beichiogrwydd blaenorol
. babi mawr mewn beichiogrwydd blaenorol
. pwyso mwy na'r pwysau delfrydol gyda mas indecs y corff yn fwy na 30.
. hanes o diabetes math 2 yn y teulu
. grwp ethnig Asiaidd neu Affro-Garibeaidd

 

Sut mae'n cael ei ddiagnosio?

Dylai menywod beichiog yn y grwpiau risg uchod gael prawf goddefiad glwcos yn ystod tri mis cyntaf y beichiogrwydd ac unwaith eto yn gynnar wedi'r chweched mis os oedd y prawf cyntaf yn normal. Yn y grwpiau hyn mae'r diabetes wedi'i gadarnhau os yw'r glwcos plasma ymprydio a geir o'r wythïen yn fwy na 7.0 mmol/neu'r glwcos yn fwy na 7.8 mmol/l ddwy awr wedi yfed 75g o glwcos.

 

Sut mae'n cael ei drin?

. Mesurau dietegol sy'n anelu at gael rheolaeth dda dros y diabetes
. Hunan-fonitro glwcos gwaed yn rheolaidd
. Y lefelau targed yw glwcos gwaed ymprydio o lai na 5.5 mmol/l a glwcos gwaed ar ôl bwyd o lai na 7.5 mmol/l
. Efallai y bydd angen inswlin os yw'r lefelau glwcos yn parhau i fod yn uwch na'r targedau hyn
. Stopiwch yr inswlin wedi geni'r plentyn os ydych wedi ei ddechrau yn ystod beichiogrwydd
. Dylech ailadrodd y prawf goddefiad glwcos ar ôl 6 wythnos ar ôl yr enedigaeth i sicrhau bod y diabetes wedi mynd i ffwrdd
. Fe fydd angen sgrinio'n rheolaidd am ddiabetes yn ystod y blynyddoedd canlynol